Ochrona Danych Osobowych

RODO

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) informujemy, że wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Pan Emilian Kujawski, adres e-mail: iod@gmainvest.pl