Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://sp6.mssm.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rudzie Śląskiej

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • nie posiada mapy strony,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej  e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 248 31 18. lub 664 738 770. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do szkoły dostępne jest od strony ulicy Bytomskiej i prowadzą do niego schody. Drugie wejście, dostępne tylko dla pracowników i dostawców, również posiada schody. Wejście bez schodów, przez salę gimnastyczną, otwierane jest tylko okazjonalnie. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: sekretariat@sp6ruda-sl.pl