Świetlica

Stołówka i dodatkowe zjęcia

Obiady

Opłaty za obiady w marcu 2023 r

obiad dwudaniowy - 23 dni x 4,50 zł= 103,50 zł

drugie dania - 23 dni x 4,20 zł= 96,60 zł

TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 MARCA.
PROSZĘ REGULOWAĆ PŁATNOŚCI W TERMINIE!

Płacimy zgodnie z należnością - nie zaokrąglamy kwot!!!

Zapisy uczniów na obiady dokonujemy u pracowników świetlicy lub za pośrednictwem ``vulcana``.
Obiady wydawane są na 2 przerwach:
I zmiana o godz. 11:30
II zmiana o godzinie 12:35

Stołówka

Czynna codziennie od 9.00-13.00

Obiady wydawane są od 11.20 do 14.05
Obiady składają się z dwóch dań i są gotowane na miejscu.
Kierownik: Sylwia Gaszczyk

Świetlica

Czynna jest codziennie od godziny 6:00 do 17:00

PROCEDURY  DOTYCZĄCE OBIADÓW

Warunki korzystania  z  posiłku

 Ze stołówki może korzystać każdy uczeń szkoły.

Osoby zapisane na obiady jedzą posiłki przez cały miesiąc, od momentu zgłoszenia do końca okresu żywieniowego w danym roku szkolnym – z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych. (Nie ma możliwości zapisania ucznia na obiad w wybrane dni miesiąca.

Rezygnacja z obiadów

Rezygnacji z obiadów dokonujemy od kolejnego miesiąca żywieniowego. Podstawą uwzględnienia rezygnacji jest informacja przekazana z wyprzedzeniem minimum dwudniowym przed zakończeniem żywienia ucznia (pisemnie lub mailowo za pośrednictwem dziennika elektronicznego – na adres kierownika świetlicy). Brak takiej informacji zobowiązuje do zapłaty za posiłki.

 Płatności za obiady

  1. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry.
  2. Informacje o płatnościach za obiady w danym miesiącu zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica oraz przy wejściu do szatni i przed  wejściem do świetlicy szkolnej. Ogłoszenie aktualizuje się na  początku każdego kolejnego miesiąca.
  3. Odpłatność za obiady w danym miesiącu jest zależna od liczby dni roboczych. Opłaty za obiady należy dokonywać przelewem w terminie od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca! Podczas płatności nie należy zmieniać kwot (np. „zaokrąglać”).

  Nr konta do wpłaty za obiady:

                     56 1050 1331 1000 0022 5834 7398 (ING Bank Śląski)

W tytule przelewu piszemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywieniowy,  adres szkoły – (Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8, 41-704 Ruda Śląska).

  1. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Odliczenia

  1. Podstawą do odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym ( pisemnie lub mailowo na dzienniku elektronicznym – na adres kierownika świetlicy).
  2. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż jeden dzień odliczenie następuje od kolejnego dnia po zgłoszeniu (należy określić również końcowy dzień nieobecności dziecka na obiedzie).
  3. Odliczenie dokonane jest w kolejnym miesiącu żywieniowym.
  4. Kwotę odliczeń ustala się z kierownikiem świetlicy.
  5. W miesiącu czerwcu – 4 dni przed zakończeniem okresu żywieniowego nie dokonuje się odliczeń. Jest to związane z koniecznością finansowego rozliczenia żywienia w danym roku szkolnym.

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto:
56 1050 1331 1000 0022 5834 7398

WAŻNE!!!

W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc żywienia,  i nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa nr 6 ul.Bytomska 8)

 

Proszę nie zaokrąglać wpłat i nie przekraczć terminów płatności.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Bytomska 8

41-704 Ruda Śląska

Tel. (32)248 31 18

e-mail: spnr6@op.pl